Giới thiệu Phòng Thanh tra - Pháp chế

I. CHỨC NĂNG: 

- Phòng Thanh tra - Pháp chế là tổ chức thực hiện chức năng thanh tra nội bộ hoạt động của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước  Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của Trường trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Phòng Thanh tra - Pháp chế tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ của Trường  phù hợp với quy định pháp luật; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nội bộ nhà trường; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Trường,  đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.

II. NHIỆM VỤ:

1. Công tác thanh tra:

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động thanh tra của Trường.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, các quy định của Trường, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

- Đề nghị Hiệu trưởng thành lập đoàn, tổ công tác để thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.

- Kiến nghị với Hiệu trưởng về các vấn đề liên quan đến hoạt động thanh tra để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra với Hiệu trưởng, Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo, Thanh tra Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Đà Nẵng

- Cập nhật các văn bản về công tác thanh tra của các cơ quan Nhà nước, báo cáo Hiệu trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Công tác Pháp chế:

- Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế năm học theo các văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Phối hợp với các đơn vị trong việc soạn thảo, xây dựng và thẩm định các văn bản, quy chế quản lý nội bộ của Nhà trường phù hợp với các quy định pháp luật

- Tư vấn về những vấn đề pháp lý cho Hiệu trưởng và các đơn vị nhằm đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường,  cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.

- Tổ chức thẩm định,  rà soát các văn bản của Nhà trường về tính pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày ….. với văn bản quy phạm nội bộ do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của  Trường cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

- Là đầu mối  giúp Hiệu trưởng góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến.

- Giám sát, đôn đốc, kiểm tra đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, các quy định quản lý nội bộ của Nhà trường. Đồng thời,  thực hiện công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản thuộc các lĩnh vực hoạt động trong Nhà trường phù hợp quy định pháp luật, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, quy định quản lý của Nhà trường.

- Đại diện tố tụng, hoặc phối hợp với các đơn vị tham gia vào quá trình tố tụng trước các cơ quan tài phán. Đồng thời tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng các biện pháp xử lý để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhà trường, cán bộ, giảng viên và người học.

- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động của Trường và báo cáo Hiệu trưởng để chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

KS. Nguyễn Quang Anh

Trưởng phòng

   0905168675

2

CN. Phạm Sỹ Hải

Phó Trưởng phòng

0905018472

3

ThS. Lưu Thị Minh Hà

Giảng viên

0905463932

4

Lê Trung 

Nhân viên

0935658184

 

 

 

Baidu
map