Ngày 29/09/2023

Tên văn bản

Số, ngày ban hành

1. Quyết định ban hành Quy trình về thu thập, xử lý và sử dụng thông tin phản hồi của các bên liên quan trong trường ĐHKTĐN

893/QĐ-ĐHKTĐN ngày 31/12/2018

2. Bộ Quyết định về lấy ý kiến phản hồi

2019

3.Hướng dẫn triển khai Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại trường ĐHKTĐN

124/HD-ĐHKTĐN ngày 11/6/2020

4. Quyết định ban hành Quy định hoạt động ĐBCL giáo dục tại trường ĐHKTĐN

215/QĐ-ĐHKTĐN ngày 16/6/2020

5.Kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong

169/KH-ĐHKTĐN ngày 28/8/2020

6.Quyết định ban hành chính sách bảo mật hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

281/QĐ-ĐHKTĐN ngày 2/7/2021

7.Quyết định ban hành Quy định về Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong của trường ĐHKTĐN

307/QĐ-ĐHKTĐN ngày 19/7/2021

8.Phân công nhiệm vụ các đơn vị đầu mối, phối hợp quản lý hệ thống quản lý thông tin Đảm bảo chất lượng bên trong

121/PC-ĐHKTĐN ngày 26/7/2021

9. Quyết định ban hành Quy trình lập kế hoạch chỉ số và chỉ tiêu về Đảm bảo chất lượng

630/QĐ-ĐHKTĐN ngày 31/12/2021

10. Quyết định ban hành hệ thống chỉ số đánh giá năng lực thực hiện KPIs về ĐBCL

293/QĐ-ĐHKTĐNĐN ngày 12/7/2022

11. Quyết định ban hành Sổ tay ĐBCL

319/QĐ-ĐHKTĐN ngày 14/7/2022

12.Quyết định ban hành Quy trình tổ chức, hướng dẫn tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

432/QĐ-ĐHKTĐN ngày 29/8/2022

13.Quyết định ban hành Quy trình tổ chức, hướng dẫn tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài CTĐT

433/QĐ-ĐHKTĐN ngày 29/8/2022

14. Quyết định ban hành Quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

667/QĐ-ĐHKTĐN ngày 20/12/2022

15. Quyết định ban hành Quy định về cơ chế tiếp nhận thông tin phản hồi của các bên liên quan tại trường ĐHKTĐN

708/QĐ-ĐHKTĐN ngày 31/12/2022

16.Quyết định về ban hành Quy định rà soát, đánh giá cơ chế phản hồi của các bên liên quan của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

106/QĐ-ĐHKTĐN ngày 20/2/2023

Tin tức liên quan

Baidu
map